Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

hedone
  • me: wow I'm fat
  • me: maybe I look ok
  • me: I AM PERFECT THE WAY I AM
  • me: I'm fucking disgusting I'm losing weight now
  • me: I am more than just my weight!
  • me: who the fuck cares about anything
  • me: I AM SO FAT.
  • me: idk curves are beautiful i am beautiful
  • me: i hate myself
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viabanshe banshe
hedone
6856 2370 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabeinthe beinthe
hedone
Nie dowiesz się, jeśli nie spróbujesz.
— Esseral
Reposted fromgreywolf greywolf viabadblood badblood
hedone
9141 d18a
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaszarakoszula szarakoszula
hedone
Reposted fromgranini granini viaszarakoszula szarakoszula
hedone
Prawdziwe uczucie będzie spontaniczne i przyjdzie całkowicie naturalnie, bez obliczeń i kalkulacji.
— właśnie
Reposted fromfanaberie fanaberie viaawaken awaken

March 24 2017

hedone
Jeśli coś nie służy mojemu życiu lub moim celom, to nie powinno być w mojej głowie.
— Chase Jarvis

March 23 2017

hedone
Mózg jako "musthave" sezonu? Marzenie. Ale za to jakie piękne! Pamiętajcie - myślenie i wiedza nie mają metki. Są za to absolutnie ponadczasowe. I na pewno nie kupicie ich na wyprzedaży w Zarze.
hedone
8061 17cf 500

trianglesaremyfav:

i wanna go here and sleep in a tent and wake up to the birds singing

Reposted fromlifeless lifeless viabadblood badblood
hedone
9839 3af5
Reposted fromlittlefool littlefool viabadblood badblood
hedone
0405 2571
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabadblood badblood
hedone
hedone
9311 2513
Reposted froma-antimatter a-antimatter viascorpix scorpix
hedone
hedone
5132 093e
Reposted fromcalifornia-love california-love viascorpix scorpix
5896 a8f4
Reposted frombutt-fuckk butt-fuckk viascorpix scorpix
hedone
4066 bd82 500

March 20 2017

hedone
hedone
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl